Osobné údaje spracovávame v rozsahu a za podmienok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Ray (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. obecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR – General Data Protection Regulation“, ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Správca osobných údajov

Spoje, s.r.o., so sídlom Horná Strieborná 288/8, Banská Bystrica, PSČ: 97401, IČO 45 607 028, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. číslo:  18459/S.

Osobné údaje a účel ich spracovania

Spracovávame osobné údaje fyzických osôb, ktoré nám dobrovoľne poskytli – najmä e-mailové adresy, mená a priezviská, poštové adresy, telefónne čísla, príp. ďalšie.

Pokiaľ nám fyzická osoba poskytne dobrovoľne svoje osobné údaje, najmä pri registrácii (zriadení účtu), pri objednávke, pri prihláške na akciu, ktorú poriadame, alebo ktorej sme partnerom, pri potvrdení, že chce dostávať novinky, alebo iným spôsobom, potom tieto osobné údaje spracovávame len pre legitímne účely, a to po dobu max. 10 rokov.

Osobné údaje spracovávame pre účely plnenia našich právnych povinností, pre účely našej obchodnej činnosti (najmä vybavenie objednáviek a plnenie zmluvných záväzkov) a pre účely marketingové. Marketingové účely zahrnňujú:

  • zasielanie obchodných oznámení (najmä zasielanie newsletterov, správ o novinkách, a pod.) na základe súhlasu osoby.

Marketingové účely sa vzťahujú na činnosti, poriadané akcie, služby a produkty poskytované spoločnosťou Spoje, s.r.o. a ďalej poskytované inými subjektami, pokiaľ je Spoje, s.r.o. ich partnerom.
Aktívnym užívaním sociálných sietí vo vzťahu k našej spoločnosti a k akciám, ktoré poriadame alebo ktorých sme partnerom, uživateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných dát pre marketingové účely na sociálnych sieťach.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a právo odvolať súhlas

Pokiaľ fyzická osoba prejaví záujem o zasielanie obchodných oznámení, ak už súhlasom v listinnej podobe alebo potvrdením, že chce dostávať novinky/newsletter na našich webových stránkach, udelí nám tým súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení.

Pre zasielanie obchodných oznámení užívame službu Mailchimp.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže fyzická osoba kdekoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu ide previesť priamym odhlásením odberu noviniek v rámci služby Mailchimp alebo prostrednictvom odkazu v päte jednotlivých obchodných oznámení.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje poskytujeme výhradne tým subjektom, ktoré s ohľadom na daný účel spracovanie osobných údajov s nimi prichádzajú do kontaktu, a to iba v nezbytne nutnom rozsahu a iba pre daný účel spracovania. Osobné údaje tak poskytujeme správcom našich informačných systémov vrátane webových stránok, správcovi služby Mailchimp, zmluvým dodávateľom služieb (spracovanie účtovníctva a pod.).

Vaše práva

Ohľadom svojich osobných údajov máte voči nám tieto práva:

  • na prístup ku svojim osobným údajom (najmä či a aké Vaše údaje spracovávame)
  • na opravu svojich osobných údajov
  • na výmaz svojich osobných údajov (ak to nie je v rozpore s iným oprávneným záujmom)
  • na námietku proti spracovaniu
  • na obmedzenie spracovania
  • na prenositeľnosť údajov
  • na podanie sťažnosti k dozornému úradu

Svoje práva môžete voči nám uplatniť poštovým listom na adrese sídla našej spoločnosti, príp. čiastočne tiež formou odvolania súhlasu so zasielaním noviniek (viď vyššie).