Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Metronet, s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť Metronet“) na základe § 83 ods. 1 a ďalších ustanovení zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV bod 3 Všeobecného povolenia č. 1/2023 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno:  Metronet, s. r. o
Sídlo: Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO:  46 767 061

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť Metronet poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti Metronet a na www.metronet.sk, a to najmä vo všeobecných podmienkach a v cenníku.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä v druhej časti všeobecných podmienok a v cenníku pre príslušné služby. Všetky služby sú poskytované bez viazanosti. V prípade komerčnej ponuky s viazanosťou je viazanosť uvedená v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v cenníkoch k príslušným službám.

Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti Metronet je uvedený v bode 7 všeobecných podmienok. Spoločnosť Metronet má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona. 

Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou Metronet nájdete na kontaktej stránke.

Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť Metronet bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.metronet.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť Metronet v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v bode 2.4 všeobecných podmienok oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť Metronet oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Metronet, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené v bode 5 všeobecných podmienok  a najmä v príslušnej časti cenníka.

Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Spoločnosť Metronet aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti sú uvedené v cenníku pre poskytovanie danej služby. 

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať. Dostupnosť služieb.

Informácie o postupoch spoločnosti Metronet v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť Metronet má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu spoločnosti Metronet a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je spoločnosť Metronet v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je spoločnosť Metronet oprávnená vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch spoločnosti Metronet v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené v bode 4.5 všeobecných podmienkach pre príslušnú službu. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v cenníkoch pre príslušnú službu.